Batuhan Kala

Batuhan Kala

Enuma elish la nabu shamamu, shaplitu ammatum shuma la zakrat...